خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گونداهاد بولگر (جوانترین فرزند گوندولفو بولگر)

گونداهاد بولگر (جوانترین فرزند گوندولفو بولگر)

جوانترین فرزند گوندولفو بولگر و آلفریدا از ییل. برادران بزرگتر گونداهاد، گونداهار و رودولف بودند. گونداهاد پسری به نام گوندابالد داشت که با سالویا برندی‌باک ازدواج کرد. از طریق گوندابالد و سالویا، گونداهاد جد سلاله‌ای بود که حداقل برای چهار نسل ادامه پیدا کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...