خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گونداهار بولگر (فرزند ارشد گوندولفو بولگر)

گونداهار بولگر (فرزند ارشد گوندولفو بولگر)

بزرگترین فرزند از میان سه فرزند گوندولفو بولگر و آلفریدا از ییل. گونداهار به نسل پیشین خاندان بولگر متعلق بود. او با دینا دیگل ازدواج کرد، و آنها صاحب دو فرزند شدند: یک پسر به نام آدالگار و یک دختر به نام آدالدریدا. از طریق آدالگار، گونداهار از اجداد شاخه بزرگتر خاندان بولگر بود و همچنین به طور غیرمستقیم از اجداد فرودو بگینز. و از طریق آدالدریدا او یکی از اجداد مریادوک برندی‌باک بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...