گ

گیریترون (یکی از ماه های تقویم انسان ها)

نام سینداری دوازدهمین ماه سال. با توجه به تقویم انسان ها، این ماه پس از «هیتری» یا «هیسیمه» قرار می گرفت. در تقویم های جدیدتر، گیریترون بین ۲۱ ام نوامبر و ۲۰ ام دسامبر قرار داده شده است.

گلئوواین (خنیاگر تئودن شاه)

خنیاگر دربار تئودن اهل روهان. نام گلئواین برگرفته از واژه ای در انگلیسی قدیم است که به معنای «دوست دار موسیقی» می باشد. تنها اثر شناخته شده ی وی، مرثیه ای است که برای پادشاه سروده است، ترانه ای که هنگام خاکسپاری تئودن در گورپشته های بیرون ادوراس خوانده شد، ترانه ای که از رستن تئودن از بیماری وهدایت مردمانش به سوی شرق برای یاری رساندن به گوندورو مرگ او در میدان نبرد په له نور می خواند و گفته شده که این ترانه، آخرین ترانه ای بوده که وی سروده است.

گلینگال (جفت بلتیل در دربار تورگون)

درخت طلایی که تورگون در گوندولین، به یاد لائورهلین، یکی از دو درخت والینور، ساخت. جفت این درخت بلتیل بود.

گلیروین (پیشگوی اهل بره تیل)

تورین و سپس مادرش، مورون که توسط هورین به خاک سپرده شد، در گورپشته ای بر فراز آبکندی که تند آب تی گلین ایجاد کرده بود مدفون شدند. بالای این گورپشته، سنگی به عنوان نشان قبر خانواده هورین برآوردند که سنگ یادبود خواهر تورین، نیه نور که در همان آب های تی گلین غرق شده بود نیز محسوب می شد.

گلیروین مردی از اهالی بره تیل بود که هم پیشگویی و هم سروده ای دارد. او بر فراز گور خانواده هورین، ترانه ای سرود: بر فراز سنگ شور بختان که نشان قبر آنان بود. گلیروین پیشگویی کرد که حتی اگر تمامی زمینهای آن حوالی به زیر آب رود، سنگ شوربختان همچنان پا بر جا خواهد ماند. پس از جنگ خشم، زمین در هم شکسته شد و تمامی آن ناحیه به زیر آب رفت، اما پیشگویی گلیروین درست از آب در آمد و سنگ شوربختان بر فراز موجها جزیره ای ساخت که با نام «تولمورون» یا «جزیره مورون» شناخته می شد.

گلوین (پادشاه مردم دورین)

پسر تورین اولو پدر اوین. وی در اواخر دوران سوم پادشاه مردم دورین بود.