خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گوندور (پسر دوم هادور لوریندول)

گوندور (پسر دوم هادور لوریندول)

گوندور، جوانترین فرزند هادور لوریندول، برادر گلوره‌دل و گالدور بود. اون در خاندان پدرش در دور-لومین بزرگ شد، توانایی صحبت به زبان سینداری را داشت و در جوانی به ارتش الف‌ها پیوست. در هنگام داگور براگولاخ، او سی و هفت سال داشت که مورگوت نیروهای عظیمی را به سوی باراد ای‌تل، دژ مستحکم فین‌گولفین که از هیت‌لوم دفاع می‌کرد، گسیل ساخت. او در آنجا به همراه پدرش در راه دفاع از دژ کشته شد. بااین‌حال دژ سقوط نکرد و حمله مورگوت به عقب رانده شد.

یادداشت‌ها:

در خصوص تواریخ گوندور، به عنوان یکی از اعقاب ماراخ، در جلد یازدهم تاریخ سرزمین میانه (نبرد گوهرها)، اطلاعاتی به ما داده شده است. از این رو این تواریخ به طور دقیق شناخته شده و مشهور نیست، هر چند که با دیگر تواریخ دقیق‌تری که از اعضای خاندان هادور داریم به خوبی جور درمی‌آید.

نام گوندور احتمالاً از ریشۀ الفی kundú-، به معنای «امیر» گرفته شده است. همانطور که در اسم‌هایی مانند بره‌گوند هم می‌توانیم ببینیم.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...