گ

گذرگاه نور (شکاف عمیق پلوری)

کالایریا، گذرگاهی که والار در کوهستان پلوری ساختند تا نور دو درخت بر شهر الفی تیریون بتابد.

گذرگاه آناخ (گذرگاه غربی ارد گورگوروت)

گذرگاهی میان ارد گورگورت غربی، تنها مسیر شرقی که به بیرون سرزمین دورتونیون راه داشت. جاسوسان مورگوت که به دنیال نیرنایت آرنویدیاد بودند آن را یافتند و نیروهای مورگوت برای ورود به بله‌ریاند از آن بهره بردند.

گذرگاه آگلون (گذرگاه باریکی در غرب مارچ مائدروس)

گذرگاهی پشت هیملاد و لوتلان به سمت شمال شرقی بله‌ریاند.

نکته:

۱-در ترجمه‌ی تحت اللفظی، آگلون صرفاً به معنی «راه باریک» است. معنی گسترده‌تر «گذرگاهی میان دیوارهای بلند» از علم اشتقاق (جلد پنجم تاریخ سرزمین میانه) آمده است.

گاوها

گاوها دسته ای از احشام هستند که برای گوشت و شیرشان و همچنین برای حمل بار و کشیدن گاری استفاده میشدند. می دانیم که گاوها در سرزمین میانه و یا لااقل در گوندور رام شده بودند، زیرا پیپین استفاده از آنها برای کشیدن گاریها در میناس تی ریت را در زمان جنگ حلقه دیده بود. با این وجود، مشهورترین گاوها اهلی نبودند، بلکه بصورت وحشی در سرزمینهای شرقی رون پرسه میزدند. این گله که به گله گاوان وحشی آراو شهرت داشتند توسط نجیب زادگان گوندور و در رأس آنان ووروندیل شکارچی شکار شدند. ووروندیل که پدر ماردیل بود، شاخ یکی از این گاوان را نقره اندود کرد که این بوق شکاری به صورت میراثی در خاندان کارگزاران درآمد. این همان شیپوری بود که بورومیر سالهای سال بعد از آن زمان حمل میکرد. این شیپور هزار سال بعد از دوران ووروندیل، هنگامی که بورومیر در پایین آمون هن مشغول جنگ با اورکها بود شکست.

گمیجی پیر (لقبی که موجب شهرت نام فامیلی سام وایز گمجی گشت)

لقب گمیجی پیر به هاب گمیجه اهل تایفیلد تعلق داشت. هم هاب و هم پسرش هابسون شغل ریسمان بافی اختیار کردند و این شغل منشا لقب هابسون، گمجی ریسمان باف بود. لقبی که بعدها به عنوان نام فامیلی نوه هابسون، سام وایز به کار رفت.