خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - گاو های وحشی آراو (گاو های افسانه ای دریاچه رون)

گاو های وحشی آراو (گاو های افسانه ای دریاچه رون)

گاوهایی که در سرزمین های اطراف دریاچه رون می زیستند و جسور تر و وحشی تر از هز گونه ای از نژادشان بودند. افسانه ها  می گویند که آنها را اورومه، شکارچی والار به سرزمین میانه آورد، و به همین دلیل آنها را گاو های آراو می نامند. (آراو از نام سیندارین ارومه گرفته شده).

این گاو ها به شکار های وروندیل شکارچی،جد کارگزاران گوندور، معروف بودند. او بود که شاخ یکی از این گاو ها را قطع کرد و آن را به شکل کرنای یک شکارچی شکل داد، که بعد از او به دست پسرش رسید و نسل به نسل در بین تمام کارگزاران گوندور، از پدر به پسر بزرگتر تحویل داده می شد. آخرین وارث این شاخ که آن را به کار می برد، بورومیر بود که در نبردش با اورک ها در آمون هن، شاهد شکافته شدن شاخ به دو تکه بود.

درباره اله سار