گ

گدار قدیمی (محل اصلی رد شدن از آندوین در قسمتهای شمالی این رود)

در نقطه ای که جاده قدیمی جنگل با آندوین تلاقی میکرد، حدود ۴۰ مایل در جنوب کارراک، در زمانهای قدیم پلی سنگی قرار داشت. اما در اواخر دوران سوم، در حالیکه مدتها از ویرانی پل میگذشت، راه عبور از رود چیزی جز یک گدار نبود.

گذرگاه مرتفع (گذرگاهی در شمال کوهستان مه آلود)

گذرگاهی از میان کوههای مه آلود که بر ریوندل مشرف بود را گذرگاه مرتفع می نامند. در این گذرگاه بود که بیلبو بگینز و دورفهای همراهش در راه سفر به شرق و ماموریت تنها کوه، اسیر گابلینها شدند.

گودی هلم (یکی از پناهگاههای روهیریم)

عهد: پیش از تمام شدن دوران دوم توسط گوندوریهای باستان ساخته شد
مکان: از شمال کوههای سفید تا جنوب شرق شکاف روهان
شاخه: انسانها
فرهنگ: گودی هلم در اصل به گوندور تعلق داشت اما از زمان بنیانگذاری پادشاهی روهان در ۲۵۱۰ د.س توسط روهیریم اداره میشد
تلفظ: این دژ به نام هلم پتک مشت، نهمین پادشاه روهان نامگذاری شده است

مجموعه ای از یک دره و غارهایی در پشت آن که در قسمتهای شمال کوههای سفید قرار داشتند. هلم پتک مشت، نهمین شاه روهان، در زمان حمله دونلندی ها به روهان، همراه با مردمش در این دژ پناه گرفت.

گالدور از دورلومین (پدر هورین و هور)

عهد: ارباب دور لومین به مدت هفت سال از ۴۵۵ دوران اول تا پایان عمرش در ۴۶۲ دوران اول.
نژاد: انسان
شاخه: اداین
خاندان: خاندان هادور
فرهنگ: مردم دور لومین
معنی: نامشخص
لقب: ارباب دور لومین، بلند قامت

ارباب دور لومین و پدر هورین و هور.

گالاتیلیون (درخت سفید تیریون)

درخت سفیدی که توسط یاوانا برای الفهای شهر تیریون ساخته شد. در حقیقت نهالی از کله بورن، درخت سفید تول اره سئا، جد تمام درختهای سفید نومه نور و سر زمین میانه بود.