خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - میوه دهنده (یکی از عناوین یاوانا)

میوه دهنده (یکی از عناوین یاوانا)

یکی از نام های یاوانای والا و در لغت، معنی نام وی (یاوانا) است.

درباره اله سار