خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلینگال (جفت بلتیل در دربار تورگون)

گلینگال (جفت بلتیل در دربار تورگون)

درخت طلایی که تورگون در گوندولین، به یاد لائورهلین، یکی از دو درخت والینور، ساخت. جفت این درخت بلتیل بود.

درباره اله سار