خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیریترون (یکی از ماه های تقویم انسان ها)

گیریترون (یکی از ماه های تقویم انسان ها)

نام سینداری دوازدهمین ماه سال. با توجه به تقویم انسان ها، این ماه پس از «هیتری» یا «هیسیمه» قرار می گرفت. در تقویم های جدیدتر، گیریترون بین ۲۱ ام نوامبر و ۲۰ ام دسامبر قرار داده شده است.

درباره اله سار