پ

پادشاه جادوپیشه‌ی آنگمار (ظاهری مبدل ارباب نزگول)

عنوانی که ارباب نزگول در میانه‌ی دوران سوم در اختیار داشت. زمانی که قلمروی پادشاهی آنگمار را در مقام مقابله با سرزمین‌های شمالی دونه‌داین (آرتداین و متحدانش) بنا نهاد.

پیام‌رسان بال‌دار (فرستاده‌ی سائورون)

یکی از نزگول که بر موجودی بال‌دار سوار بود و سائورون برای فرستادن پیام و جمع کردن اطلاعات در جریان جنگ حلقه از وی سود می‌برد. روزهای نخست جنگ، سائورون، پیام‌رسانش را پنهان نگاه داشت بنابراین دشمنانش نمی‌توانستند حدس بزنند چگونه سائورون با سرعت پیام دریافت می‌کند و می‌گیرد. یکی از این پیام‌رسان‌ها به دست لگولاس سقوط کرد ولی آن زمان ماهیتش ناشناخته بود. گندالفی که از مرگ بازگشته بود ماهیت پیام‌رسان بال‌دار را برای آراگورن و متحدانش فاش کرد.

متن ارباب حلقه‌ها را می‌توان چنان تعبیر کرد که تنها یک پیام‌رسان بال‌دار وجود داشته یعنی یکی از نزگول تمام وقتش را برای پیام‌رسانی و انتقال اخبار می‌گذاشت. از آن‌جا که هر یک از نزگول در زمان لزوم می‌توانستند بر مرکب بنشینند و پرواز کنند بیشتر احتمال دارد که هر گاه موقعیت ایجاب می‌کرد پیام‌رسان را انتخاب می‌کردند و هر یک از نه تن که سائورون انتخاب می‌کرد می‌توانست این نقش را به عهده بگیرد.ر

پی‌آمدگان (هیلدور، نام الفی آدمیان)

هیلدور، نامی الفی برای آدمیان که به این حقیقت اشاره دارد که آدمیان سال‌ها پس از نخست‌زادگان قدم به دنیا نهادند.

پدران دورف‌ها (بنیان‌گذاران نژاد دورف‌ها)

تاریخ: در دوران درخت‌ها خلق شدند و هیچ‌کدامشان پس از دوران اول زنده نماندند.

محل: در مکان‌های مختلفی در سرزمین میانه بیدار شدند.

اصلیت:  به وسیله آئوله‌ی آهنگر ساخته شدند.

نژاد: دورف

ملقب به: دورین بی‌مرگ و شش دورف بی‌نام دیگر.

 هفت جد نژاد دورف‌ها که به وسیله‌ی آئوله‌ی آهنگر  سال‌ها  پیش از بیدار شدن الف‌ها خلق شدند. ایلوواتار به آن‌ها زندگی عطا کرد. اما آن‌ها را به خواب فرو برد تا پس از بیدار شدن الدار از خواب برخیزند. دورین بی‌مرگ بزرگ‌ترین ایشان بود.

توضیحات:

هرچند در سیلماریلیون توضیح چندانی درباره‌ی بیدار شدن دورف‌ها داده نشده است، در تاریخ سرزمین میانه، جلد دوازدهم، مردم سرزمین میانه، در فصل “آمدن آدمیان و دورف‌ها” توضیحات کافی داده شده. تالکین اشاره کرده که دورف‌ها از جزئیات بیدار شدنشان اطلاع کافی داشتند اما آن را به صورت راز نگه می‌داشتند و الف‌ها که سرچشمه‌ی سیلماریلیون بودند از محل و چگونگی بیدار شدن آن‌ها اطلاع درستی نداشتند.

در همین فصل نوشته شده که سه تن از هفت پدران دورف‌ها کجا از خواب برخاستند که معروف‌ترین و بزرگ‌ترینشان دورین بود که در کوه گوند آباد در شمال کوهستان مه‌آلود برخاست. دو تن دیگر که بی نام هستند در کوهستان آبی بیدار شدند و پدران دیگر هزارها مایل دورتر از کوهستان مه آلود بیدار شدند.

پدران آدمیان

لقبی برای آدمیان اولیه که در دوران اول زندگی می‌کردند، به کار می رود. به خصوص برای آدمیانی که به سه خاندان اداین تعلق داشتند و همراه الف‌ها در جنگ‌های بلریاند جنگیدند.