P

مردان پوکل (ناظران باستانی جاده‌ی دون‌هارو)

تصاویری باستانی و حکاکی شده که می‌گفتند ووز ها یا دروئداین هستند و در امتداد جاده‌ی دون‌هارو، به سمت کوهستان سفید قرار گرفته‌اند.

خانواده‌ی پادی‌فوت (نام خانوادگی هابیتی از ماریش)

خانواده‌ی گمنامی از هابیت‌های شایر، که به طور خاص با منطقه‌ی باتلاقی شرقی که به آن ماریش می‌گفتند، و بالأخص با دهکده‌ی استاک ارتباط داشت. نام ایشان از «باران پا» آمده که بازتابی است از آب و هوای مرطوب آن منطقه از شایر. به همین دلیل، معروف است که خانواده‌ی پادی‌فوت ترجیح می‌دهند در خانه زندگی کنند تا در سوراخ‌های هابیتی که در مناطق خشک‌تر شایر یافت می‌شود.

پرودنک (نام مادوک برندی‌باک)

نام مستعاری که به مادوک برندی‌باک داده بودند. ۲۰۰ سال پیش از جنگ حلقه، او ارباب باک‌لند بود و جد دور مریادوک برندی‌باک به شمار می‌رفت.

خانواده‌ی پراود‌فوت (یکی از خانواده‌های هابیتی شایر)

از یکی خانواده‌های هابیتی شایر. تمام اعضای این خانواده در ارباب حلقه‌ها ذکر شده‌اند و چون از نسل شوهرعمه بودو پراودفوتِ بیل‌بو بگینز هستند با خانواده‌ی بگینز خویشاوندی دارند. درباره‌ی شکل جمع «پراودفوت» قدری شک وجود دارد. ظاهراً خود خانواده از «پراودفیت» استفاده می‌کنند ولی بیل‌بو با کنایه «پراودفوتز» را ترجیح می‌داد.

پریسکا بگینز (دختر پولو بگینز)

دختر پولو بگینز، پریسکا در سه نسل از تبار بالبو بگینز بود و بدین ترتیب خویشی دوری با بیل‌بو و فرودو داشت. با ویلی‌بالد بولگر ازدواج کرد ولی در ویرایش‌های اولیه ارباب حلقه‌های فرزندی نداشت. در ویرایش‌های بعدی سه فرزند برای او ذکر شده است: ویلی‌مار، هری‌بالد و نورا.