خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پرودنک (نام مادوک برندی‌باک)

پرودنک (نام مادوک برندی‌باک)

نام مستعاری که به مادوک برندی‌باک داده بودند. ۲۰۰ سال پیش از جنگ حلقه، او ارباب باک‌لند بود و جد دور مریادوک برندی‌باک به شمار می‌رفت.

درباره اله سار