پ

پرش گوزن (شکاف کابد-ان-اراس)

شکاف باریکی بر فرکند تیگلین که به زبان الفی، آن را کابد-ان-اراس ترجمه می‌کنند. فرکند مذکور چنان باریک بود که می‌گفتند گوزنی رمیده می‌توانست برای گریختن از دست شکارچیان از روی شکاف بپرد. تورین به منظوری کاملاً متفاوت از فرکند مذکور استفاده کرد و همین جا بود که از تیگلین گذشت و از زیر بدن گلائرونگ بالا رفت و موفق شد اژدها را بکشد. اندکی پس از آن، هیولای در حال مرگ نزد نیه‌نور فاش ساخت که او ناآگاهانه با برادر خود وصلت کرده و باعث شد نیه‌نور خود را به درون آب‌های زیر پا بیاندازد. پس از این واقعه بود که نام شکاف را تغییر دادند و آن را کابد نائه‌رامارت، پرتگاه تقدیر هولناک خواندند.

پاپیتال (مهمانخانه ای در مسیر بای واتر)

مهمانخانه کوچکی در نزدیکی هابیتون در جاده به سمت بای واتر. مهمانخانه محبوب پدر سم، همفست گمجی، و بسیاری از هابیتهای هابیتون. پاپیتال مرکز شایعه و قصه گویی بود و در آنجا بود که اهالی هابیتون داستانهای شگفت انگیز الفها و اژدهاها و همچنین آخرین وقایع شایر را برای یکدیگر تعریف میکردند.

پرودنک (نام مادوک برندی‌باک)

نام مستعاری که به مادوک برندی‌باک داده بودند. ۲۰۰ سال پیش از جنگ حلقه، او ارباب باک‌لند بود و جد دور مریادوک برندی‌باک به شمار می‌رفت.

پریسکا بگینز (دختر پولو بگینز)

دختر پولو بگینز، پریسکا در سه نسل از تبار بالبو بگینز بود و بدین ترتیب خویشی دوری با بیل‌بو و فرودو داشت. با ویلی‌بالد بولگر ازدواج کرد ولی در ویرایش‌های اولیه ارباب حلقه‌های فرزندی نداشت. در ویرایش‌های بعدی سه فرزند برای او ذکر شده است: ویلی‌مار، هری‌بالد و نورا.