خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه آرنور (عنوان پادشاهان از نسل ایسیلدور)

پادشاه آرنور (عنوان پادشاهان از نسل ایسیلدور)

عنوانی که به ده تن از فرمانروایان دونه داین نسبت داده می شد. از الندیل تا آرندور. پسر ارشد آرندور، آملایت، اولین پادشاه آرتداین نامیده شد.

۱ – الندیل ( ۱۲۱ سال حکومت تا سال ۳۴۴۱ دوران دوم)

او قلمرو های دوگانه ی گوندور و آرنور را پایه گذاشت، و به عنوان شاه برین بر هر دو قلمرو فرمانروایی کرد. تخت پادشاهی او در پایتخت شمالی اش، آنومیناس بود. او آخرین اتحاد را تشکیل داد و برای نابودی سائورون لشکر کشید. ولی با وجود پیروزی بزرگ بر سائورون، خودش در نبرد از بین رفت.

۲ – ایسیلدور (۲ سال حکومت تا سال دوم دوران سوم )

او جانشین پدرش شد و عنوان شاه برین را به دوش کشید، ولی قبل از عزیمت به شمال، وقتش را صرف سروسامان دادن به قلمرو جنوبی کرد. در سال دوم دوران سوم، او گوندور را به پسر برادرش آناریون، مندیل، سپرد و به سمت شمال رهسپار شد. در طول راه، او به وسیله ی اورک ها غافلگیر شد و به قتل رسید.

۳ – والاندیل (۲۴۷ سال حکومت تا سال ۲۴۹ دوران سوم )

سه تا از چهار پسر ایسیلدور در حمله ی ناگهانی اورک ها به سرنوشت پدر دچار شدند و به دست اورک ها کشته شدند. ولی جوان ترین آنها، والاندیل زنده ماند و به ریوندل رفت. او به عنوان پادشاه آرنور جانشین پدر شد، و قلمرو جنوبی گوندور به دست پسر عموی او مندیل اداره شد. دو قلمرو هیچگاه با هم متحد نگشتند تا زمان آراگورن در پایان جنگ حلقه.

۴ – الداکار (۹۰ سال حکومت تا سال ۳۳۹ دوران سوم)

۵ – آرانتار ( ۹۶ سال جکومت تا سال ۴۳۵ دوران سوم )

۶ – تارکیل ( ۸۰ سال حکومت تا سال ۵۱۵ دوران سوم )

۷ – تاروندور ( ۸۷ سال حکومت تا سال ۶۰۲ دوران سوم )

۸ – والاندور ( ۵۰ سال حکومت تا سال ۶۵۲ دوران سوم )

والاندور مرگ سخت و طاقت فرسایی داشت۱ اما در مورد جزئیات مرگ او چیزی ثبت نشده است.

۹ – الندور (۱۲۵ سال حکومت تا سال ۷۷۷ دوران سوم )

۱۰ – آرندور (۸۴ سال حکومت تا سال ۸۶۱ دوران سوم )

آرندور آخرین پادشاه آرنور بود. بعد از مرگ او، پسرانش در پی جانشینی او با هم درگیر شدند و آرنور به سه سرزمین تقسیم شد. خط توارث خاندان اصلی ایسیلدور را فرزند ارشد او، در قالب پادشاه قلمرو تازه متولد شده ی آرتداین حفظ کرد.

نکات:

۱ – در ضمایم ارباب حلقه ها و همچنین در جلد ۱۲ تاریخ سرزمین میانه، والاندور جزو پادشاهان “به قتل رسیده” دسته بندی شده. مشخص نیست که چه کسی او را به قتل رسانده یا به چه نیتی. می توان یقین داشت که آرنور در طول حیاتش درگیر هیچ جنگی نبوده. پس او احتمالا در اثر نوعی حمله ی ناگهانی یا حادثه ای در هنگام شکار کشته شده.

درباره اله سار