پ

پورتو بگینز (دومین پسر پوسکو بگینز)

دومین فرزند و کوچک‌ترین پسر پوسکو بگینز و گیلی براون‌لاک. خویشاوندی بسیار دوری با بیل‌بو یا فرودو بگینز داشت. (نزدیک‌ترین خویشی که مشترک بین آن‌ها پدر پدر پدربزرگ بالبو‌ بگینز بود.) با این حال، او نیز در شمار «یک قراص» که به مهمانی تولد معروف بیل‌بو، مهمانی که بیل‌بو در خلال آن، شایر را ترک کرد دعوت شده بود. پورتو، در میانه‌ی قرن چهاردهم، برابر با تقویم شایر به دنیا آمد و بدین ترتیب در زمان مهمانی، پنجاه و سه سال داشت.

پاپی چاب-بگینز (آخرین نفر از خانواده‌ی چاب-بگینز)

دختر و تنها فرزند فالکو چاب-بگینز. او با فیلیبرت بولگر ازدواج کرد و نام خانوادگی چاب-بگینز در همین جا پایان گرفت. (نام مذکور از نام اجداد وی چیکا چاب و بینگو بگینز می‌آید.) پدربزرگ او، بینگو، عموی بیل‌بو بگینز بود و بدین ترتیب، پاپی نوه عموی بیل‌بو می‌شد.

پونتو بگینز (بزرگ‌ترین پسر پوسکو بگینز)

بزرگ‌ترین فرزند، در میان سه فرزند پوسکو بگینز و گیلی براون لاک. پونتو، برادر کوچک‌تری به نام پورتو و خواهر کوچک‌تری به نام پئونی داشت. دختری هم به نام انجلیکا بگینز داشت که به اختصار در متن ارباب حلقه‌ها به وی اشاره شده است. غیر عادی نبود که پونتو اولین عضو خانواده‌ی بگینز با چنین نامی نباشد. پدر پدربزرگش، پسر بالبو بگینز نیز پونتو نام داشت و احتمالاً پوسکو پسرش را به یاد جد خانواده، پونتو نام نهاده باشد.

پولو بگینز (پسر پونتو بگینز)

دومین فرزند و تنها پسر پونتو بگینز و میموسا بانس. پولو نیز به نوبه‌ی خود دختر و پسری داشت و به واسطه‌ی ایشان نژاد پرجمعیتی از خانواده‌ی بگینز را شکل داد. گرچه هیچ‌یک از اخلاف وی نقش مهمی در داستان‌های جنگ حلقه ایفا نکردند. بیشتر این فرزندان، از پسرش، پوسکو بگینز بودند. دخترش، پریسکا با خانواده‌ی بولگر ازدواج کرد.