خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه مردگان (فرمانروای سپاه سایه)

پادشاه مردگان (فرمانروای سپاه سایه)

شاه انسان‌های سوگند شکن در کوه های سفید که به پشتیبانی از ایزیلدور در نبرد آخرین اتحاد سوگند خورده بود. با شکستن سوگند، او و مردمش به گام برداشتن در جاده های مردگان نفرین شدند تا زمانی که به سوگندشان وفا کنند و خودشان را رها کنند. آنها با اطاعت کردن فرمان آراگورن، وارث ایزیلدور، و کمک کردن به او در جنگ حلقه از سوگندشان رها شدند.

درباره 3DMahdi