خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - پی‌آمدگان (هیلدور، نام الفی آدمیان)

پی‌آمدگان (هیلدور، نام الفی آدمیان)

هیلدور، نامی الفی برای آدمیان که به این حقیقت اشاره دارد که آدمیان سال‌ها پس از نخست‌زادگان قدم به دنیا نهادند.

درباره اله سار