خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه کاله ناردون (لقب ائول جوان)

پادشاه کاله ناردون (لقب ائول جوان)

وقتی سرزمین کاله ناردون به مردم ائوتئود در سال ۲۵۱۰ دوران سوم بخشیده شد، ائول جوان اولین پادشاه آنجا شد. این همان عنوانی است که بعد ها در طول تاریخ به “پادشاه روهان” تغییر یافت. ولی در آن زمان هنوز کسی آن سرزمین را با نام روهان نمی شناخت. بنابراین، به ویژه در گوندور، ائول با عنوان پادشاه کاله ناردون شناخته می شد. مدتی بعد، هالاس این قلمرو جدید را روهان ،به معنی “سرزمین اسبان” نامید، که جانشینان ائول این عنوان جدید را بر خود خوشایند تر یافتند.

درباره اله سار