خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه تمام مردم دونه داین (پادشاه برین آرنور و گوندور)

پادشاه تمام مردم دونه داین (پادشاه برین آرنور و گوندور)

عنوانی که به الندیل نسبت داده می شد. به عنوان شاه برین هر دو قلمرو ( پادشاهی آرنور در شمال و پادشاه گوندور در جنوب ) او بر تمام دونه داین در سرزمین میانه فرمانروایی می کرد. بعد از مرگ الندیل در موردور، این عنوان برای مدتی کوتاه به ایسیلدور، پسر او نسبت داده می شد. زیرا ایسیلدور اندکی بعد، در مصیبت دشت های گلادن از بین رفت. بعد از مرگ او، دو قلمرو پادشاهی از هم جدا شدند؛ نوادگان ایسیلدور در شمال بر تخت نشستند و ملندیل، برادر زاده ی او حکومت قلمرو جنوبی را در دست گرفت.

تقریبا در تمام دوران سوم، دو قلمرو با هم متحد نبودند و به همین دلیل کسی با عنوان پادشاه تمام مردم دونه داین وجود نداشت. دو قلمرو بعد از سقوط سائورون بار دیگر با هم متحد شدند، وقتی آراگورن جانشین ایسیلدور، به عنوان سومین پادشاه تمام مردم دونه داین تاج گذاری کرد.

درباره اله سار