آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of all the Dúnedain

آرشیو برچسب: King of all the Dúnedain

پادشاه تمام مردم دونه داین (پادشاه برین آرنور و گوندور)

عنوانی که به الندیل نسبت داده می شد. به عنوان شاه برین هر دو قلمرو ( پادشاهی آرنور در شمال و پادشاه گوندور در جنوب ) او بر تمام دونه داین در سرزمین میانه فرمانروایی می کرد. بعد از مرگ الندیل در موردور، این عنوان برای مدتی کوتاه به ایسیلدور، پسر او نسبت داده می شد. زیرا ایسیلدور اندکی بعد، ...

ادامه مطلب »