خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه گوندور و آرنور (عنوانی که به آراگورن نسبت داده می شد)

پادشاه گوندور و آرنور (عنوانی که به آراگورن نسبت داده می شد)

بالاترین عنوان پادشاهی دونه داین در سرزمین میانه که گاهی به شکل “پادشاه هر دو قلمرو گوندور و آرنور” دیده می شود که به فرمانروای سرزمین های دونه داین در شمال و جنوب گفته می شود.
تالکین فقط از این عنوان برای اشاره به آراگورن استفاده کرده، بعد از اینکه او پادشاه قلمرو های از نو متحد شده ی گوندور و آرنور شد، و احتمالا این عنوان به وارث او، الداریون و نوادگان او هم داده شد. احتمالا این عنوان به نیاکان دور آراگورن، الندیل و ایسیلدور، هم اطلاق می شد، که هر دو بر قلمروهای گوندور و آرنور فرمانروایی می کردند، ولی هیچ سندی مبنی بر اینکه این دو پادشاه از این عنوان استفاده می کردند موجود نیست.

درباره 3DMahdi