خانه - فرهنگ نامه (برگه 52)

فرهنگ نامه

آینور (قدسیان)

در آغاز ارو بود. آن یکتا که در آردا او را ایلوواتار می نامند.و او نخست آینور را آفرید. قدسیان را، که  ثمره ی اندیشه اش بودند. و با او بودند پیش از آنکه چیزهای دیگر در وجود آیند.

آیوِندیل (نام کهن و قدیمی راداگاست)

راداگاست یکی از پنج ایستاری بود که در آغاز دوران سوم ، والار آنها را برای فرونشاندن تاریکی به سرزمین میانه فرستادند.

آگارواین (خون آلود)

«من آگارواین ام پسر اومارت ( که به معنی خون آلود، پسر شوربخت است)، نخجیرگری از بیشه ها»

تورین این گونه خود را به الف های نارگوتروند معرفی کرد

کوئنتا سیلماریلیون فصل ۲۱-حدیث تورین تورامبار

بعد از اینکه تورین در بار-ان-دانود دستگیر شد، بلگ به قصد نجاتش از پی او رفت، و اسیرکنندگانش را تا جنگل های تائور-نو-فوئین دنبال کرد. آنجا به گویندور برخورد، الفی از نارگوتروند که از سیاهچال های مورگوت گریخته بود. آن دو با همدیگر تورین را از اورک هایی که اسیرش کرده بودند، نجات دادند. ولی تورین به محض به هوش آمدن، بلگ را با دشمنانش اشتباه گرفت و او را کشت.

مدتی طولانی، دیوانگی و اندوه تورین را به خاطر کشتن بلگ، در بر گرفته بود. ولی بعد از اینکه شفا پیدا کرد، گویندور او را به سمت خانه ی قدیمی اش، نارگوتروند راهنمایی کرد. آنجا تورین هویت اصلی اش را پنهان کرد، به امید اینکه از نفرین تاریکی که مورگوت بر او نهاده بود پنهان شود. به خاطر کشتن دوستش، بلگ، او نام آگارواین را بر خود نهاد به معنی “خون آلود”.

پس از یول (اولین ماه در تقویم شایر)

در تقویم شایر اولین روز سال در دومین روز یول شروع می شود. ( و همیشه به روزی که با نام “sterday” شناخته می شود منتهی می شود.) که این روز را اولین ماه سال در تقویم ادامه می دهد، دوره ی سی روزه ای که به دلیل گفته شده، پس از یول نامیده می شود. در تقویم امروزی میلادی تقریبا از نیمه زمستان ( مخصوصا از ۲۳ دسامبر) تا ۲۱ ژانویه را شامل می شود. به نظر می رسد که نام پس از یول فقط در تقویم شایر استفاده شده، در بری و حتی در قسمت های شرق شایر، ماه اول سال را “فرری” می نامند. در تقویم انسان ها ماه اول سال ناروینه یا ناروین نام دارد.