آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سالویا برندی‌باک (یکی از نوادگان گورمادوک نقب‌زن)

سالویا برندی‌باک (یکی از نوادگان گورمادوک نقب‌زن)

سومین فرزند و تنها دختر سادوک برندی‌باک و به همین ترتیب نوۀ گورمادوک، ارباب باک‌لند که سازندۀ سالن براندی بود. سالویا با گاندابالد بولگر ازدواج کرد و صاحب پسری به نام تئوبالد شد. نوۀ سالویا ویلیبالد بولگر بود که با ازدواج با پریسکا بگینز به شجرۀ خانوادۀ بگینز پیوست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...