A

آراتورن دوم (پدر آراگورن اله سار)

تاریخ : تولد: ۲۸۷۳ دوران سوم مرگ : ۲۹۳۳ دوران سوم (او ۶۰ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۹۳۰ (به مدت سه سال حکم راند).
نژاد: انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : دونه داین شمالی
خانواده : نوادگان خاندان ایسیلدور
معنی: به نظر می رسد که اینگونه معنا شود: ارباب عقاب
عناوین : سر کرده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

پسر سر کرده ی دونه داین آرادار، و پس از نسل های بسیار نواده ی ایسیلدور. از اوایل زندگی آراتورن مطلبی زیادی گفته نشده است. تاریخ او از سن ۵۶ سالگی و در حال خواستگاری از گیلراین برای همسری گفته شده است. گیلراین در آن زمان فقط ۲۲ سال داشت و پدرش ابتدا مخالف با ازدواج او با آراتورن دوم بود، تا اینکه گیلراین به همسری آراتورن دوم در آمد.
در همان سال پدر آراتورن، آرادور، توسط ترول ها کشته شد و آراتورن به عنوان سر کرده ی دونه داین ملقب شد. گیلراین برای او فرزندی به دنیا آورد که او را آراگورن نامیدند. آراگورن پدرش را برای مدتی طولانی نمی شناخت، وقتی آراگورن تنها دو سال داشت، پدرش برای شکار اورک ها رفت و توسط تیری که به چشمش اصابت کرد کشته شد. پس از مرگ آراتورن، گیلراین فرزندشان را به ریوندل برد تا توسط الروند پرورش یابد.
آراتورن دوم فقط سه سال به عنوان فرماندهی دونه داین بود. نسل او توسط پسرش که آراگورن دوم بود ادامه یافت و شاه اله سار شد؛ به عنوان پادشاه قلمروهای دوباره متحد شده ی دونه داین .

یادداشت:

  1. تالکین در یکی از نامه هایش اینگونه آشکار می کند که نام آراتورن در علم ریشه شناسی لغات اینگونه است: نام، شامل مختصر شده ی کلمه ی þorono (thorono)، به معنی عقاب، که در Thoron- dor, Thorongil… دیده شده است. (نامه های تالکین شماره ی ۳۴۷ در تاریخ ۱۹۷۲).

آراتورن اول (دوازدهمین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ : تولد : ۲۶۹۳ از دوران سوم مرگ : ۲۸۴۸ از دوران سوم (او ۱۵۵ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۷۸۴ دوران سوم (به مدت ۶۴ سال حکم راند)
نژاد: انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : دونه داین شمال
خانواده : خانه ی ایسیلدور
معنی : ارباب عقاب یا عقاب سلطنتی
عناوین : فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

پسر فرمانده آراسویل کسی که دونه داین شمالی را پس از مرگ پدرش رهبری کرد.پدر پدرِ پدربزرگ آراگون اله سار (که هم نام پدر آراگورن بوده و نباید اشتباه شود) آراتورن اول در شمال به مدت ۶۴ سال حکم راند. او تا سن ۱۵۵ سالگی زیست؛ یک زندگی کامل حتی در مقایسه با اجدادش. در عین حال اینگونه ثبت شده که او مرگ نابهنگامی داشت و می توانست که عمر او طولانی تر شود. فرماندهی پس از او به پسرش آرگونویی انتقال یافت.
یادداشت ها:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آراتورن اول فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ باشد. مردم سرزمین میانه. که کاملا قابل اطمینان نیست.
  2. آراتورن اول پدر پدربزرگ آراتورن دوم بوده است. با این حال که دونه داین از عمر طولانی بهره می بردند اما این دو آراتورن هیچ گاه موفق به ملاقات یکدیگر نشدند. آراتورن دوم تنها ۲۵ سال پس از مرگ آراتورن اول به دنیا آمد و به نظر می رسد که نام او از نام پدرانش گرفته شده است.
  3. شرایط مرگ آراتورن بصورت راز باقی مانده است. بعدها در دوران سوم، اینکه  حتی دونه داین اصیل بیش از ۱۶۰ سال زندگی کنند غیر معمول بود و به این دلیل که شواهد آن سالها ناقص هستند باید اینگونه در نظر گرفت که آراتورن اول به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. (همانگونه که ضمیمه اول کتاب ارباب حلقه های اولیه اینگونه پیشنهاد می کند). اما کتاب چاپ شده بدون نوشتن نحوه ی مرگ او، مرگ آراتورن اول را نابهنگام می داند.
    احتمال دارد که او توسط اورک ها که در زمان فرماندهی پدرش – وقتی او تنها مرد جوانی بود – به تعداد آن ها افزوده شده بود کشته شده باشد. آغاز جنگ میان دورف ها و ارک ها در اوایل دوران حکمرانی آراتورن اول اتفاق افتاده بود که منجر به نبرد سرنوشت ساز نان دو هیریون شد. (در سال پانزدهم فرماندهی آراتورن). پس از اینکه اورک ها متحمل شکست شدند، کسانی از آنها که باقی ماندند به سمت جنوب فرار کردند و همان ها مسبب مرگ شاه والدا، شاه روهان شدند. احتمالا گروهی از ارک ها هم به سرزمین شمالی فرار کردند و در نهایت مسبب کشته شدن فرمانده ی دونه داین در اواخر عمرش نیز، آنها بودند. این تنها برداشتی محض از تاریخ است که با اتفاقات تاریخی شناخته شده در آن زمان تناسب دارد.

آراتار (بلندمرتبه ترین نیروهای آردا)

«در میان ایشان، نه تن قدرت و حرمتی بسیار داشتند؛ اما یک تن از شمارشان کاسته شد، و هشت تن ماندند، آراتار، بلند پایگان آردا»

سیلماریلیون-والاکوئنتا

بزرگترین والار هشت تن بودند به نام های مانوه ، واردا، اولمو، یاوانا، آئوله، ماندوس، نیه نا، و اورومه. مانوه به عنوان پادشاه بلندمرتبه ی آردا شد، تمام آن هشت تن در حرمت یکسانی قرار داشتند و به آنها گفته شده بود که جادویی دارا باشند که حتی از دیگر والار پیش افتند.
از عبارت بالا اینگونه بر می آید که اراتار در ابتدا نه تن بودند که شامل ملکور هم می شد (احتمالا به عنوان بزرگترین آنها) اما او به دلیل شورشی که کرد از این جمع رانده شد.

آراتان (فرزند دوم ایسیلدور)

فرزند دوم ایسیلدور همراه پدر و برادرانش الندور و کیریون طی مصیبت دشت های گلادن که در آن واقعه ایسیلدور کشته شد و حلقه ی یگانه گم شد، کشته شد.

آراسویل (یازدهمین سر کرده ی شمال)

تاریخ : تولد : ۲۶۲۸ از دوران سوم . مرگ : ۲۷۸۴ از دوران سوم (او ۱۵۶ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۷۱۹ دوران سوم (به مدت ۶۵ سال حکم راند)

نزاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ : دونه داین شمالی

خانواده : خاندان ایسیلدور

معنی : بخش اول نامش ara به نجابت معنا شده ولی بخش دوم نامش معنای مشخصی ندارد.

عناوین : فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

یازدهمین فرمانده ی دونه داین شمالی، پسر و وارث آراهاد دوم بود. در طول فرماندهی آراسویل سرزمین های شمالی با مشکلات بزرگی روبرو شد. ارک ها از کوه های مه الود تاخت و تاز وسیعی به سرزمین های غربی داشتند و توسط نیروهای آراسویل و نگهبانان خانه ی الروند به عقب رانده شدند. فرماندهی پس از آراسویل به فرزندش آراتورن اول انتقال یافت.