خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلداریون و ارندیس (داستان همسر دریانورد)

آلداریون و ارندیس (داستان همسر دریانورد)

یکی از داستان های نومه نوری که با سقوط نومه نور  از بین نرفت. تاریخ آلداریون ششمین پادشاه نومه نور و همسر جدا شده اش، ارندیس.

درباره 3DMahdi