خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلدبورگ (موطن تاریخی ائورل جوان)

آلدبورگ (موطن تاریخی ائورل جوان)

یکی از قدیمی ترین ماندگاه های روهان. آلدبورگ بر فراز تپه ای سرسبز، در منطقه ای به نام فولد و در چند مایلی جنوب شرقی ادوراس واقع بود. در زمان ائورل، آلدبورگ اصلی ترین شهر روهان بود اما زمانی که پادشاه برگو تالار طلایی مدوسلد را بنا کرد؛ تخت سلطنت از آلدبورگ به ادوراس منتقل شد.

با این وجود آلدبورگ اهمیت خود را حفظ کرد. با توجه به انتقال دربار به ادوراس، ائوفور جوانترین پسر برگو به عنوان حاکم آلدبورگ منصوب شد. گفته شده است نسل ائوفور تا دوران چهارم ادامه پیدا کرد و او سلف مستقیم ائوموند و پسرش ائومر و پادشاهان نسل سوم بود.

اگر چه آلدبورگ کاملا در مناطق داخلی سرزمین های سلطنتی قرار داشت؛ اما به عنوان اصلی ترین شهر در شرق و ادوراس و از این رو نمحل اصلی پادگان روهان شرقی محسوب می شد. به نظر می رسد حاکم شهر معمولا عنوان مارشال و فرماندهی سواران روهان شرقی را بر عهده داشته است. این که عنوان مارشالی برای حاکم آلدبورگ یک سنت در تاریخ روهان باشد به اثبات نرسیده است؛ اما قطعا هم ائوموند و هم ائومر این عنوان را در اختیار داشتند. بعد از جنگ حلقه، ائومر به پادشاهی روهان رسید و الف هلم به عنوان مارشال جدید روهان شرقی منصوب شد. با این عنوان ،قطعی  به نظر می رسد که او به جای ائومر به حکومت آلدبورگ رسیده باشد.