خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلدور کهنسال (پادشاه روهان که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

آلدور کهنسال (پادشاه روهان که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

دومین پسر برگو پادشاه روهان. برادر بزرگترش بالدور زمانی که سعی کرد از گذرگاه مردگان عبور کند، گم شد. بنا بر این آلدور به عنوان جانشین پدرش، پادشاه روهان شد.او تنها بیست وشش سال داشت که به سلطنت رسید و دوران حکومت هفتاد و پنج ساله اش طولانی ترین دوران در میان پادشاهان روهان بود. به دلیل عمر طولانی اش (او در زمان مرگ یکصد و دو سال داشت.) از او به عنوان آلدور کهن سال یاد می شود.

آلدور آغاز کننده عصری طلایی در تاریخ روهان بود. در زمان او جمعیت روهیریم رو به فزونی گذاشت و او موفق شد تمام دون لندی ها را از قلمرو خود بیرون براند. آلدور فرزندان بسیاری داشت که سه فرزند ارشدش دختر بودند. چهارمین فرزندش، ،فره آ ، جانشین او و پادشاه شد. اگر چه به دلیل عمر طولانی آلدور، فره آ مجبور شد تا هفتاد و پنج سالگی برای رسیدن به سلطنت روهان صبر کند.

درباره 3DMahdi