A

آرافور (نهمین پادشاه آرتداین)

تاریخ: تولد: ۱۳۹۱ دوران سوم . مرگ : ۱۵۸۹ دوران سوم (او به مدت ۱۹۸ سال زیست). پادشاه آرتداین از سال ۱۴۰۹ پادشاه آرتداین بود. (به مدت ۱۸۰ سال حکم راند)
نزاد: انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : آرتداین
خانواده : خاندان ایسیلدور
معنی : نامشخص است
عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

پسر آرولگ اول، خیلی زود پادشاه آرتداین شد. درحالیکه او هنوز سالهای جوانی عمرش را طی می کرد (احتمالا بیشتر از ۱۸ سال نداشته است.)، پادشاه جادوپیشه ی آنگمار حمله ی بسیار وسیعی را علیه پادشاهی آرافور انجام داد، که تا نابودی کامل آن پادشاهی نیز پیش رفت. پدر آرافور، آرولگ اول برای دفاع از برج آمون سول جنگید و مرگ زودهنگامش در آن نبرد، پادشاهی را برای آرافور به ارث نهاد.
رویدادهایی که در این زمان اتفاق افتاده اند بطور کامل ثبت نشده اند، اما به نظر می رسد که پادشاه جادوپیشه ی آنگمار شهر پادشاهی فورنوست را تحت محاصره ی خود قرار داد. آرافور جوان به کمک گیردان و الفهای لیندون به جنگ رفت و محاصره را شکست و نیروهای انگمار را به عقب راند.
بعد از دفاع آرافور از نبردهای بعدی او در منطقه ی وسیعش اتفاقی ثبت نشده است. در عین حال او بر مردمی که هم تعدادشان تقلیل یافته بود و هم نیروهایشان تحلیل یافته بود حکمرانی می کرد. دیده می شود که در طول نبردهای دوران جوانی او دونه داین شمالی به نابودی کامل نزدیک شد به صورتی که رودائور حالا ایالتی تابعه ی آنگمار شده بود، و دونه داینِ کاردولان تا حد انقراض نیز پیش رفتند.
آرافور برای صد و هشتاد سال بر آرتداین حکم راند. پادشاهی او به پسرش انتقال یافت. او را به نام پدربزرگ بی باکش آرگلب نامگذاری کرد، کسی که به عنوان آرگلب دوم حکمرانی کرد.

آرافانت (پدر آخرین پادشاه آرتداین)

تاریخ : از سال ۱۷۸۹ دوران سوم تا ۱۹۸۴ دوران سوم (او به مدت ۱۷۵ سال زیست) پادشاه آرتداین از سال ۱۸۹۱ دوران سوم (به مدت ۷۳ سال حکمرانی کرد)

نژاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ : آرتداین

خانواده : خاندان ایسیلدور

معنی : ترکیبی از دو کلمه ara به معنی سلطنتی و کلمه ی phant که معنای آن مشخص نیست.

عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

در زمانی که آرافانت پادشاهی را از پدرش آراوال به ارث می برد، آرتداین از قبل وارد دشواری های ناخواسته ای شده بود. پادشاه جادوپیشه ی انگمار برای حدود ۵۰۰ سال سرزمین های شمالی را به محاصره خود در آورده بود، و مقاومت آرتداین شروع به شکست کرده بود.

تنها امیدی که برای آرافانت باقی مانده بود، تجدید پیمانی باستانی با پادشاهی جنوب، گوندور، بود، که در آن زمان گوندور نیز از دشمنان شرقی خود ارابه سواران صدمات بیشماری را متحمل شده بود. آرافانت اتحادی بین شاه اوندوهر پادشاه گوندور برقرار کرد و آنرا با ازدواج پسرش آرودویی با دختر پادشاه گوندور فیریل مهر و موم کرد. پیش بینی آرافانت برای آوردن کمک به پادشاهی اش به شکست انجامید، بنابراین تا زمانی که گوندور مورد حمله واقع می شد،  هیچ نیروی نظامی ای را نمی توانست برای کمک به آرافانت بفرستد.

چهار سال پس از اینکه این اتحاد درست شده بود، اوندوهر در نبردی با دشمنان شرقی گوندور ارابه سواران کشته  شد و پادشاهی جنوب بدون پادشاه باقی ماند. وارث آرافانت، آرودویی برای تصاحب پادشاهی گوندور اقدام کرد که دو پادشاهی را دوباره با هم متحد می کرد اما پیشکار گاندور پلندور مردم را برای نپذیرفتن این تصمیم تحریک کرد.

آرافانت بر آرتداین به مدت هفتاد و سه سال حکمرانی کرد. نسل او توسط فرزندش آرودویی ادامه یافت، کسی که آخرین پادشاه سرزمین های شمالی است.

آرانویون (نام خانوادگی وورونوه)

نام خانوادگیِ وورونوه در گوندولین. آرانویون یک نام خانوادگی است. که معنای ان پسر آرانوه است. ( معنای نام پدرش آرانوه «نجیب» است).

آرانوه (پدر وورونوه دریانورد)

الفی از خاندان فین گولفین. اگر چه اطلاعاتی زیادی در مورد او در دست نیست، به نظر می رسد شخصی نجیب از گوندولین بوده است.(یا حداقل معنای اسمش نجیب است. و پسرش وورونوه از اهالی شهر پنهان تورگون بود.)

آرانویر (سومین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: از سال ۲۰۸۴ دوران سوم تا ۲۲۴۷ دوران سوم (او به مدت ۱۶۳ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۱۷۷ دوران سوم (به مدت ۷۰ سال حکم راند).
نژاد : انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : دونه داین شمالی
خانواده : خاندان ایسیلدور
معنی : آرا به معنای نجابت اشاره دارد و قسمت دوم nuir معنای مشخصی ندارد.
عناوین: فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور.

پدربزرگ آرانویر، آرانارت بود، اولین سر کرده ی دونه داین، کسی که سقوط آرتداین به دستان شاه جادو پیشه را با چشمان خودش دیده بود، و همین طور پس از آن، رانده شدن شاه جادوپیشه از سرزمین های شمالی را نیز شاهد بوده است. آرانویر پسر آراهایل، وارث آرانارت، تقریبا یک قرن بعد از این اتفاقات به دنیا آمده است، کمی بعد از زمانی که به صلح مراقبت شده مشهور شد، و آن صلح در تمام سال های حکم رانی و زندگی اش ادامه داشت. آرانویر سرکردگی را در سن ۹۳ سالگی از پدرش به ارث برد و بواسطه ی زندگی طولانی مردمش تا وقتی که به سن ۱۶۳ سالگی رسید بر آنان حکم راند.
آرانویر برای ۷۰ سال بر دونه داین حکم راند. پس از او پسرش آراویر فرمانده ی دونه داین شد.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرانویر تنها در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد دوازدهم بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد که با توجه به اینکه سند کاملا قابل اطمینانی نیست، نمی توان بطور قطع در مورد تاریخ تولدش سخن گفت.
  2. بخش دوم نام آرانویر، nui احتمال دارد به زبان الف های خاکستری (سیندارین) باشد.به معنای ایده ها و افکار که نشان می دهد آرانویر به مردی باهوش شهره بوده است اما این تنها یک حدس است.