خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراتورن دوم (پدر آراگورن اله سار)

آراتورن دوم (پدر آراگورن اله سار)

تاریخ : تولد: ۲۸۷۳ دوران سوم مرگ : ۲۹۳۳ دوران سوم (او ۶۰ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۹۳۰ (به مدت سه سال حکم راند).
نژاد: انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ : دونه داین شمالی
خانواده : نوادگان خاندان ایسیلدور
معنی: به نظر می رسد که اینگونه معنا شود: ارباب عقاب
عناوین : سر کرده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

پسر سر کرده ی دونه داین آرادار، و پس از نسل های بسیار نواده ی ایسیلدور. از اوایل زندگی آراتورن مطلبی زیادی گفته نشده است. تاریخ او از سن ۵۶ سالگی و در حال خواستگاری از گیلراین برای همسری گفته شده است. گیلراین در آن زمان فقط ۲۲ سال داشت و پدرش ابتدا مخالف با ازدواج او با آراتورن دوم بود، تا اینکه گیلراین به همسری آراتورن دوم در آمد.
در همان سال پدر آراتورن، آرادور، توسط ترول ها کشته شد و آراتورن به عنوان سر کرده ی دونه داین ملقب شد. گیلراین برای او فرزندی به دنیا آورد که او را آراگورن نامیدند. آراگورن پدرش را برای مدتی طولانی نمی شناخت، وقتی آراگورن تنها دو سال داشت، پدرش برای شکار اورک ها رفت و توسط تیری که به چشمش اصابت کرد کشته شد. پس از مرگ آراتورن، گیلراین فرزندشان را به ریوندل برد تا توسط الروند پرورش یابد.
آراتورن دوم فقط سه سال به عنوان فرماندهی دونه داین بود. نسل او توسط پسرش که آراگورن دوم بود ادامه یافت و شاه اله سار شد؛ به عنوان پادشاه قلمروهای دوباره متحد شده ی دونه داین .

یادداشت:

  1. تالکین در یکی از نامه هایش اینگونه آشکار می کند که نام آراتورن در علم ریشه شناسی لغات اینگونه است: نام، شامل مختصر شده ی کلمه ی þorono (thorono)، به معنی عقاب، که در Thoron- dor, Thorongil… دیده شده است. (نامه های تالکین شماره ی ۳۴۷ در تاریخ ۱۹۷۲).

درباره 3DMahdi