A

آرانارت (اولین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: ۱۹۳۸ دوران سوم تا ۲۱۰۶دوران سوم. (او به مدت ۱۶۸ سال زیست)، فرماندهی دونه داین از ۱۹۷۶ دوران سوم (به مدت ۱۳۰ سال حکم راند).
نژاد: انسان
بخش : دونه داین
فرهنگ: دونه داین شمالی
خانواده: خانه ی ایسیلدور
معنی: نامشخص، اما قابل ترجمه به پادشاه سرزمین است.
عناوین: فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

پسر بزرگتر شاه آرودویی، پادشاه آرتداین، که اگر به دلیل نابودی پادشاهی پدرش توسط شاه جادوپیشه ی آنگمار نبود، او خودش نیز پادشاه می شد. وقتی که آرانارت هنوز مرد جوانی بود (البته در نظر آن مردمان)، ارتش شاه جادو پیشه به آرتداین آمد و تاخت و تاز شدیدی به راه انداخت. فورنوست از دست رفته بود، اما پادشاه و پسرش فرار کردند. آرودویی به سمت شمال فرار کرد، اما آرانارت، مانند بیشتر مردمش به سمت غرب در امتداد رود لون در لیندون گریخت.
با اصرار آرانارت، گیردان یک کشتی برای یافتن آرودویی فرستاد، اما کشتی هرگز برنگشت. بعدها معلوم شد که کشتی وی را یافته بود، اما به همراه او در دریاهای منجمد شمالی گم شد. بنابراین آرانارت رهبری  مردم دونه داین شمال که پراکنده و تقلیل یافته بودند، را به عهده گرفت اما به جای عنوان پادشاه، او عنوان سر کرده را بر خود نهاد.
انتقام دونه داین بزودی گرفته شد، شاهزاده ی و فرمانده ی نیروهای گوندور ائارنور، پسر و وارث ائارنی دوم به یاری آمد، او کشتی هایش را به سمت لیندونپ راند و سپس به شرق محل تجمع ارتش آنگمار حمله برد. از فعالیت های آرانارت در زمان این لشکرکشی اطلاع زیادی در دست نیست اما تمام شواهد موجود حاکی از این هستند که وقتی که ائارنور به لیندون می رسد، آرانارت در لیندون بوده است. و به نظر می رسد که به همراه نیروها ی ائارنور به نیروهای دشمن حمله می برند و شکست دشمن باستانی اش را با چشمانش می بیند.
دوسال بعد از مرگ پدرش، آرانارت عنوان سرکرده ی دونه داین را به خود می دهد، عنوانی که برای ۱۳۰ سال داشت. نسل او از طریق بزرگترین پسرش آراهایل ادامه می یابد.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرانارت فقط در کتاب تاریخ سرزمین جلد دوازدهم، بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد، که بطور کامل قابل اطمینان نیست.
  2. در زمان تولد آرانارت، او وارث مسلم پادشاهی آرتداین بود، چون او هیچ گاه پادشاهی را به ارث نبرد، نام سلطنتی وی بدون دلیل نیست. طبق پیشگویی، پدرش آرودویی آخرین پادشاه آرتداین نامیده شد، بنابراین برای اینکه پیشگویی بی تاثیر شود، آرودویی به پسرش آرانارت نامی می دهد که یقینا به عنوان پادشاه آینده ی آرتداین اشاره دارد. اگرچه امید آرودویی واهی بود. آرتداین از دست رفت و آرانارت به عنوان اولین وارث ایسیلدور بود که عنوان پادشاه را نداشت.

آراهایل (دومین سر کرده ی دونه داین)

آراهایل اولین وارث ایسیلدور بود که بعد از نابودی پادشاهی شمال به دنیا آمد. پدرش آرانارات، او را به الروند دارد تا در ریوندل پرورش یابد و این کار سنتی برای سرکردگان شمال شد.
چند دهه قبل از اینکه آراهایل به عنوان رهبر مردمانش شود، گندالف به دول گولدور رفته بود و ارباب آنجا را به شرق رانده بود. شاه جادوپیشه که در دو نسل قبلتر، قلمروی پدربزرگ آراهائل، آرودویی، را غارت کرده بود، در میناس مورگول در جنوب بود. بنابراین آراهایل دونه داین را در زمانی که به آرامش مراقبت شده معروف شد رهبری می کرد و به هیچ جنگی دچار نشد.
آراهائل ۷۱ سال بعنوان سر کرده ی دونه داین خدمت کرد. نسل او بواسطه ی فرزندش آرانویر ادامه یافت.

آراهاد دوم (دهمین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ : تولد: ۲۵۶۳ دوران سوم . مرگ : ۲۷۱۹ دوران سوم (او به مدت ۱۵۶ سال زیست). فرماندهی دونه داین از ۲۶۵۴ دوران سوم (به مدت ۶۵ سال حکم راند).
نژاد: انسان ها
بخش : دونه داین
خانواده : خانه ی ایسیلدور
معنی : Ar(a) به معنای نجیب و سلطنتی است و بخش had از کلمه ی آراهاد مبهم است و شاید معنای خاصی نداشته باشد.
عناوین: فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال ، وارث ایسیلدور

از نوادگان مستقیم ایسیلدور، آراهاد جانشین پدرش آراوورن شد و به مقام دهمین سر کرده ی دونه داین شمال دست یافت. در طول زندگی او چندین اتفاق برجسته افتاد، اما تعداد کمی از آنها مستقیم بر وی تاثیر داشت. (بعنوان مثال او فقط شش سال داشت که کار ساخت تالار طلایی در مدوسلد در روهان تکمیل شد). از آن اتفاقات احتمالا فقط آشنایی با تنباکوی شایر از بری در سالهای اولیه ی فرمانروایی اش تاثیر مستقیمی بر وی داشت. این سرزمین ها، مکان هایی بودند که دونه داین در آنجا حضور داشت اما ما نمی دانیم که در آن زمان ها آیا این طرز استعمال تنباکو از آن ها گرفته شده یا نه . (اگرچه می دانیم که نواده ی آراهاد، آراگورن هر از گاهی پیپ می کشیده است).
به نظر می رسد آراهاد دوم از دوران فرمانروایی نسبتا مسالمت آمیزی برخوردار بوده است، اما آن صلح به سرانجام نرسید. بعد از ۶۵ سال فرماندهی نسل او توسط پسرش آراسوییل ادامه یافت، و طولی نکشید که اورک ها شروع به تاخت و تاز به سرزمین های اریادور کردند.
یادداشت :

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آراهاد فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ در بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد، اما این سند بطور کامل قابل اطمینان نیست.
  2. در کلمه ی کالن هاد بخش had به معنای مکان و موقعیت است و امکان دارد که همین معنا در اسم آراهاد وجود داشته باشد اما به نظر مکان سلطنتی، اسمی عجیب و غریب برای یک فرمانده باشد.

آر-فارازون (آخرین پادشاه نومه نور)

تاریخ: از سال ۳۱۱۸ دوران دوم تا ۳۳۱۹ دوران دوم (او به مدت ۲۰۱ سال زیست)، پادشاهی نومه نور از سال ۳۲۵۵ دوران دوم (او به مدت ۶۴ سال حکم راند).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: نومه نوری

خانواده : خانه ی الروس

معنی: آر به معنای شاه می باشد، و فارازون معمولا بصورت طلایی ترجمه می شود.

نام های دیگر: فارازون، تار – کالیون

عناوین: پدر جزیره، وارث ائارندیل، پادشاه نومه نور

بیست و پنجمین و آخرین پادشاه نومه نور. او به موردور هجوم برد، و سائرون را اسیر کرده، به نومه نور آورد، اما سائرون او را اغوا کرد، و توانست او را متقاعد کند که با کشتی به سمت والینور رود. به عنوان تنبیهی برای این حرکت او، جزیره ی نومه نور به زیر امواج دریای بزرگ غرق شد.