خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرانل (لقبی برای دیور و ارندیس)

آرانل (لقبی برای دیور و ارندیس)

«الف نجیب»، لقبی برای دیور الوخیل بوده است که به عنوان شاهزاده نیز ترجمه شده است، همچنین قسمتی از لقب ارندیس نیز همین بوده امرون آرانل، که به معنای «شاهزاده چوپان» می باشد.

درباره 3DMahdi