خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرانتار (پنجمین پادشاه آرنور)

آرانتار (پنجمین پادشاه آرنور)

تاریخ : از ۱۸۵ دوران سوم تا ۴۳۵ دوران سوم (به مدت ۲۵۰ سال زیست) ، پادشاهی آرنور از سال ۳۳۹ دوران سوم (به مدت ۹۶ سال حکم راند).

نژاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ : مردان آرنور

خانواده :  خاندان ایسیلدور

جایگاه : آنومیناس جایگاه باستانی شاهان آرنور

معنی : پادشاه بزرگ

عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرنور

پنجمین پادشاه که بر پادشاهی شمال حکم راند، پسر الداکار، نوه ی والاندیل و فرزند نوه ی ایسیلدور است. سلطنت او چیزی حدود یک قرن به طول کشید. ما هیچ اطلاعات خاصی از وقایعی که در آن دوران اتفاق افتاده اند، در دست نداریم. پادشاهی پس از او به پسرش تارکیل انتقال یافت.

یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرانتار فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ ، بخش مردم سرزمین میانه، آمده باشد که سند قابل اطمینانی نیست.
  2. در حقیقت آرانتار پادشاهی بزرگی نبوده است. بعد از پدر پدربزرگش ایسیلدور هیچ حاکمی لایق چنین عنوانی نبوده است. انتخاب نام او جالب است و ممکن است اشاره بر این داشته باشد که آرانتار (یا شاید هم پدرش الداکار) در حال تصاحب هر دو پادشاهی دونه داین بوده است. از این اتفاق هیچ مدرک تاریخی ای در دست نیست.

درباره 3DMahdi