آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Arantar

آرشیو برچسب: Arantar

آرانتار (پنجمین پادشاه آرنور)

پنجمین پادشاه که بر پادشاهی شمال حکم راند، پسر الداکار، نوه ی والاندیل و فرزند نوه ی ایسیلدور است. سلطنت او چیزی حدود یک قرن به طول کشید. ما هیچ اطلاعات خاصی از وقایعی که در آن دوران اتفاق افتاده اند، در دست نداریم. پادشاهی پس از او به پسرش تارکیل انتقال یافت. یادداشت: به نظر می رسد که تاریخ ...

ادامه مطلب »