A

آلدارون (ارباب درختان)

نامی که گاهی برای اورومه ی والا و به نشانه علاقه او به جنگل ها و درختان به کار برده می شد. این نام شکل دیگری از نام مصطلح تر تائورون، ارباب جنگل ها، است که معمولا در میان سیندار برای شکارچی والار به کار می رفت.
در حقیقت تردید هایی در مورد صحت و اصالت این نام وجود دارد. اگر چه این اسم در نسخه منتشر شده سیلماریلیون وجود دارد، اما کریستوفر تالکین در حاشیه جلد دهم تاریخ سرزمین میانه تردیدهایی نسبت به آن وارد می کند. در یادداشت هایش بر کوئنتا سیلماریلیون این طور عنوان می کند که این نام متعلق به مراحل اولیه شکل گیری داستان بوده و نمی بایست در نسخه منتشر شده وارد می شد.

آلدبورگ (موطن تاریخی ائورل جوان)

یکی از قدیمی ترین ماندگاه های روهان. آلدبورگ بر فراز تپه ای سرسبز، در منطقه ای به نام فولد و در چند مایلی جنوب شرقی ادوراس واقع بود. در زمان ائورل، آلدبورگ اصلی ترین شهر روهان بود اما زمانی که پادشاه برگو تالار طلایی مدوسلد را بنا کرد؛ تخت سلطنت از آلدبورگ به ادوراس منتقل شد.

با این وجود آلدبورگ اهمیت خود را حفظ کرد. با توجه به انتقال دربار به ادوراس، ائوفور جوانترین پسر برگو به عنوان حاکم آلدبورگ منصوب شد. گفته شده است نسل ائوفور تا دوران چهارم ادامه پیدا کرد و او سلف مستقیم ائوموند و پسرش ائومر و پادشاهان نسل سوم بود.

اگر چه آلدبورگ کاملا در مناطق داخلی سرزمین های سلطنتی قرار داشت؛ اما به عنوان اصلی ترین شهر در شرق و ادوراس و از این رو نمحل اصلی پادگان روهان شرقی محسوب می شد. به نظر می رسد حاکم شهر معمولا عنوان مارشال و فرماندهی سواران روهان شرقی را بر عهده داشته است. این که عنوان مارشالی برای حاکم آلدبورگ یک سنت در تاریخ روهان باشد به اثبات نرسیده است؛ اما قطعا هم ائوموند و هم ائومر این عنوان را در اختیار داشتند. بعد از جنگ حلقه، ائومر به پادشاهی روهان رسید و الف هلم به عنوان مارشال جدید روهان شرقی منصوب شد. با این عنوان ،قطعی  به نظر می رسد که او به جای ائومر به حکومت آلدبورگ رسیده باشد.

آلداریون و ارندیس (داستان همسر دریانورد)

یکی از داستان های نومه نوری که با سقوط نومه نور  از بین نرفت. تاریخ آلداریون ششمین پادشاه نومه نور و همسر جدا شده اش، ارندیس.

آراویر (چهارمین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: ۲۱۵۸ دوران سوم تا ۲۳۱۹ دوران سوم(او ۱۶۳ سال زیست)؛ فرماندهی دونه داین از سال ۲۲۴۷ دوران سوم.(به مدت ۷۲ سال حکم راند).
نژاد: انسان
بخش: دونه داین
فرهنگ: دونه داین شمال
خانواده : خاندان ایسیلدور
معنی : شامل دو کلمه ی ara به معنی نجابت و vir که معنای نامشخصی دارد.
عناوین : فرمانده ی دونه داین ، فرمانده ی شمال ، وارث ایسیلدور

پسر آرانویر، دونه داین شمال را در زمان سالهایی که به صلح مراقبت شده (که به زمانی که سائرون به غرب رانده شد گفته می شود) معروف شدند، رهبری کرد. او بود که نام آراگورن را بر پسرش برگزید، و توسط پسرش فرمانده آراگورن اول فرماندهی به نسل بعدی انتقال یافت. آراگورنی که در کتاب ارباب حلقه ها آمده است نوادگان بسیار دور آراگورن اول است؛ آراگورن دوم نواده ی ایسیلدور.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آراویر فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ در بخش مردمان سرزمین میانه گفته شده که منبع کاملا موثقی نیست.

آراوال (سیزدهمین شاه آرتداین)

تاریخ: تولد: ۱۷۱۱ دوران سوم مرگ : ۱۸۹۱ دوران سوم (او به مدت ۱۸۰سال زیست). پادشاهی آرتداین از ۱۸۱۳ دوران سوم (به مدت ۷۸ سال حکم راند.).
نژاد: انسان
بخش: دونه داین
فرهنگ : آرتداین
خانواده : خاندان ایسیلدور
جایگاه : فورنوست اراین شهر پادشاهی آرتداین
معنی : ظاهرا به معنی قدرت شاهانه می باشد.
عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین 

پسر آرولگ دوم در زمانی به دنیا آمد که مملو از جنگ و نزاع بود. در زمان تولدش قلمرو حکومت پدرش آرتداین به مدت چهارصد سال تحت تهدید از طرف همسایه ی شرقی اش، انگمار بود.
آراوال نیز نقشش را در جنگ با آنگمار بازی کرد. کتاب ارباب حلقه ها چیزی در مورد نقش او بیان نمی کند اما کتاب تاریخ سرزمین میانه اشاره می کند که او در عین حال که یک جنگجو بود، سیاستمدار نیز بود. در اتحاد با الف های لیندون و ایملادریس، او حداقل یک بار پیروزی مهمی را در جنگ با شاه جادوپیشه ی آنگمار بدست آورد.همچنین اینگونه بیان شده که که برای کوچ دوباره ی به کاردولان تلاش کرد اما موجودات شیطانی، اشباحی که توسط شاه جادوپیشه ی آنگمار حدود دو قرن پیش فرستاده شده بودند، از این کارِ او جلوگیری کردند.
در آخر شجاعت آراوال زیاد به چشم نیامد. نوه ی او آرودویی که در زمان آراوال و فقط سیزده سال پس از پیروزی بزرگ او به دنیا آمده بود؛ شاهد ویرانی کامل پادشاهی آرتداین بود.
آراوال برای ۷۸ سال بر آرتداین حکومت کرد و پادشاهی پس از او به پسرش آرافانت انتقال یافت.
یادداشت:

  1. تاریخ تولد آراوال فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ آمده است . بخش مردمان سرزمین میانه. که بنابراین نمی توان به طور قطع در مورد آن صحبت کرد چون این کتاب بطور کامل موثق نیست.