خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آناتار (خداوندگار هبه ها)

آناتار (خداوندگار هبه ها)

زمان: نامی که توسط سائرون بین سالهای ۱۲۰۰ دوران دوم تا ۱۶۰۰ دوران استفاده می شده است.
نژاد: آینور
بخش: مایارِ آئوله
معنی: خداوندگار هبه ها
اسامی دیگر: گوتائور، سائرون

نامی به معنای خداوندگار هبه ها؛ هویتی که توسط سائرون برای فریب الف های اره گیون استفاده می شده است.

درباره 3DMahdi