خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلدویا (روز دو درخت)

آلدویا (روز دو درخت)

چهارمین روز از هفته الفی. آلدویا روزی بود که به یاد دو درخت والینور نام گذاری شده بود. آلدویا نامی کوئنیایی برای این روز بود که معادل سینداری آن اورگالادهاد بود. زمانی که نومه نوری ها شیوره الف ها را برای نام گذاری روزهای هفته به کار گرفتند. نام این روز را با کمی تغییر آلده آ ( در سینداری اورگالاد) گذاشتند و آن را اختصاصا به تلپریون، درخت سپید، که احترام ویژه ای برای آن قائل بودند، تقدیم کردند.

درباره 3DMahdi