خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنایل (پدرخوانده ی تور)

آنایل (پدرخوانده ی تور)

الفی سیندراین، پدرخوانده ی تور در اوایل سالهای سکونتش در میتریم.

درباره 3DMahdi