خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراویر (چهارمین سر کرده ی دونه داین)

آراویر (چهارمین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: ۲۱۵۸ دوران سوم تا ۲۳۱۹ دوران سوم(او ۱۶۳ سال زیست)؛ فرماندهی دونه داین از سال ۲۲۴۷ دوران سوم.(به مدت ۷۲ سال حکم راند).
نژاد: انسان
بخش: دونه داین
فرهنگ: دونه داین شمال
خانواده : خاندان ایسیلدور
معنی : شامل دو کلمه ی ara به معنی نجابت و vir که معنای نامشخصی دارد.
عناوین : فرمانده ی دونه داین ، فرمانده ی شمال ، وارث ایسیلدور

پسر آرانویر، دونه داین شمال را در زمان سالهایی که به صلح مراقبت شده (که به زمانی که سائرون به غرب رانده شد گفته می شود) معروف شدند، رهبری کرد. او بود که نام آراگورن را بر پسرش برگزید، و توسط پسرش فرمانده آراگورن اول فرماندهی به نسل بعدی انتقال یافت. آراگورنی که در کتاب ارباب حلقه ها آمده است نوادگان بسیار دور آراگورن اول است؛ آراگورن دوم نواده ی ایسیلدور.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آراویر فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ در بخش مردمان سرزمین میانه گفته شده که منبع کاملا موثقی نیست.

درباره 3DMahdi