خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلده آ (روز درخت سپید)

آلده آ (روز درخت سپید)

چهارمین روز از هفته شش روزه الفی به یاد دو درخت والینور، در زبان کوئنیا آلدویا نامیده می شد. زمانی که نومه نوری ها تقویم خود را تنظیم می کردند، شش روز خود را بر اساس همان روزهای الفی قرار دادند. نومه نوری ها درخت سپید تلپریون را بسیار گرامی می داشتند؛ زیرا بازمانده آن، نیملوت، در دربار سلطنتی روئیده بود. بنابراین آن ها نام آلدویا را به آلده آ، روز درخت، به یاد درخت سپید اصلی والار تغییر دادند.

درباره 3DMahdi