خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 32)

آرشیو نویسنده: اله سار

پادشاه تمام مردم دونه داین (پادشاه برین آرنور و گوندور)

عنوانی که به الندیل نسبت داده می شد. به عنوان شاه برین هر دو قلمرو ( پادشاهی آرنور در شمال و پادشاه گوندور در جنوب ) او بر تمام دونه داین در سرزمین میانه فرمانروایی می کرد. بعد از مرگ الندیل در موردور، این عنوان برای مدتی کوتاه به ایسیلدور، پسر او نسبت داده می شد. زیرا ایسیلدور اندکی بعد، در مصیبت دشت های گلادن از بین رفت. بعد از مرگ او، دو قلمرو پادشاهی از هم جدا شدند؛ نوادگان ایسیلدور در شمال بر تخت نشستند و ملندیل، برادر زاده ی او حکومت قلمرو جنوبی را در دست گرفت.

تقریبا در تمام دوران سوم، دو قلمرو با هم متحد نبودند و به همین دلیل کسی با عنوان پادشاه تمام مردم دونه داین وجود نداشت. دو قلمرو بعد از سقوط سائورون بار دیگر با هم متحد شدند، وقتی آراگورن جانشین ایسیلدور، به عنوان سومین پادشاه تمام مردم دونه داین تاج گذاری کرد.

گاو های وحشی آراو (گاو های افسانه ای دریاچه رون)

گاوهایی که در سرزمین های اطراف دریاچه رون می زیستند و جسور تر و وحشی تر از هز گونه ای از نژادشان بودند. افسانه ها  می گویند که آنها را اورومه، شکارچی والار به سرزمین میانه آورد، و به همین دلیل آنها را گاو های آراو می نامند. (آراو از نام سیندارین ارومه گرفته شده).

این گاو ها به شکار های وروندیل شکارچی،جد کارگزاران گوندور، معروف بودند. او بود که شاخ یکی از این گاو ها را قطع کرد و آن را به شکل کرنای یک شکارچی شکل داد، که بعد از او به دست پسرش رسید و نسل به نسل در بین تمام کارگزاران گوندور، از پدر به پسر بزرگتر تحویل داده می شد. آخرین وارث این شاخ که آن را به کار می برد، بورومیر بود که در نبردش با اورک ها در آمون هن، شاهد شکافته شدن شاخ به دو تکه بود.

نبرد خویشان (جنگ داخلی گوندور)

جنگی داخلی، که از اتفاقات داخلی گوندور در اواسط دوران سوم سرچشمه گرفت. الداکار، پسر پادشاه والاکار و ویدوماوی از مردمان شمال بود، ادعای او بر تاج و تخت گوندور به خاطر دورگه بودن و اینکه خون مردمان شمال را داشت، توسط کاستمیر به چالش کشیده شد، کسی که خود از تبار سلطنتی بود و می توانست سلطنت گوندور را طلب کند. کاستمیر توانست تاج و تخت را غضب کند، ولی فقط ده سال بر آن تکیه زد، قبل از آنکه الداکار بازگردد و حق خود را از او بستاند.

نبرد شاخ آواز (نبرد بین روهان و ایزن گارد درگودی هلمز)

سارومان نیرومند به افراد روهان در گودی هلمز یورش برد. روهیریم به خاطر نفوذ هورن‌های جنگل فنگورن در بیشتر بخش‌ها پبروز شدند.