خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بارازینبار (نام دورفی برای کوه ردهورن)

بارازینبار (نام دورفی برای کوه ردهورن)

نام دورفی برای کوه دیواره قرمز ستمگری که نزد الف‌ها کارادهراس و نزد انسان‌ها ردهورن نامیده می‌شد.

درباره اله سار