خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بار-ان-دانود (خانه خونبها)

بار-ان-دانود (خانه خونبها)

این خانه مخفیگاه یکی از دورفهای خُرد تپۀ برهنه سربه نام میم دورف بود که آنرا به تورین و دارو دسته آشوبگرش تسلیم کرد تا زندگیش را نجات دهد.

درباره اله سار