و

والیر (هفت شه‌بانوی والار)

نژاد: آینور
شاخه: والار
تلفظ: va’lee-er
معنی: والیر شکل مونث والار است و والار یعنی قدرتها
نام های دیگر: شه‌بانوان والار
یادداشت: والیر لقبی بود که به هفت والاری که شکل مونث به خود گرفتند اطلاق شده بود؛ والیر شکل جمع است و مفرد آن “والی” است که هرگز در کارهای منتشر شده تالکین استفاده نشده

والیر لقبی است برای هفت ملکه والار یعنی: واردا، یاوانا، نیه نا، وایره، وانا، نسا و استه. این کلمه تنها در والاکوئنتا برای توصیف این هفت ملکه استفاده شده و جای دیگری دیده نشده است.

والاروکار (دیوهای قدرتمند)

عهد: آنها در ابتدای خلق آردا وارد آن شدند و بیشتر آنها در ۵۸۳ د.ا. نابود شدند، و حداقل یکی از آنها نجات یافت و بار دیگر در فاصله سال ۱۹۸۰ د.س. تا ۲۵ ژانویه ۳۰۱۹ د.س. در موریا پدیدار شد
نژاد: آینور
شاخه: مایار
تلفظ: valarow’kar (‘ow’ همانند تلفظ انگلیسی آن در کلمه ‘now’)
معنی: دیوهای قدرتمند
نام های دیگر: بالروگها

والاروکار واژه ای از زبان کوئنیاست که از دو قسمت “والا” به معنی قدرت و “روکو” به معنی دیو تشکیل شده است. والاراوکار مایار عظیم الجثه ای بودند که ملکور آنها را به خدمت خود در آورد و پس از آن تبدیل به خوفناک ترین و بیرحم ترین خدمتکاران او شدند. در سرزمین میانه به آنها به جای نام کوئنیایی والاراوکار، نام سینداری “بالروگها” داده شده بود.

والار (قدرتهای جهان)

نژاد: آینور
معنی: قدرتها
القاب: ایزدان، بزرگان، اربابان غرب، قدرتها، قدرتهای آردا، قدرتهای جهان
یادداشت: والار نام جمع است و مفرد آن والا میباشد

والار نامی است برای چهارده موجود روحانی قدرتمندی که پس از خلق جهان، با گرفتن شکل فیزیکی به آن هبوط نمودند تا به آن نظم بخشیده و با شرارتهای ملکور مقابله نمایند. آنها ابتدا در جزیره آلمارن میزیستند، اما پس از ویرانی آن که سالهای طولانی و بیشمار پیش از بیداری الفها رخ داد به جزیره آمان، در منتهی الیه غرب جهان رفته و در آنجا قلمرو والینور را بنا نهادند.

پادشاهان‌والار: مانوه‏‌‌سولیمو – اولمو – آئوله – ارومه – ماندوس‌‌(نامو) – لورین‌‌(ایرمو) – تولکاس‌‌آستادلو
شه‌بانوان‌والار(والیر): واردا‌النتاری – یاوانا‌کمنتاری – نیه‌نا – استه‌مهربان – وایره‌یافنده – واناهمیشه‌جوان – نسا

اینها نامهایی است که والار خود را با آنها به الدار در والینور معرفی نمودند. در سرزمین میانه آنها را به نامهای دیگری که ریشه های سینداری داشتند می شناختند. به طور مثال نام واردا در زبان سینداری البریت و نام اورومه در این زبان آراو است. و نامشان در میان آدمیان گوناگون است.
والار در ابتدای جهان
والار در واقع بزرگترین و قدرتمندترین آینور بودند که چشم انداز ایلوواتار را شاهد بودند و بنابر این به ائا هبوط کردند تا چشم انداز را عینیت بخشیده و آردا را خلق نمایند. به نظر میرسد که در ابتدا تنها چهار تن از قدرتمندترین آنها به ائا فرود آمدند: مانوه، اولمو و آئوله برای تکمیل چشم انداز و خلق جهان، و ملکور به قصد تملک جهان. میان مانوه و ملکور درگیری و اختلاف پیش آمد و مانوه ارواح متعدد دیگری را به آردا فراخواند تا او را در مبارزه اش یاری دهند. دیگر والار و موجوداتی از رده پایین تر به نام مایار در میان این ارواح وجود داشتند. پس از آن ملکور برای مدتی به مکانی نامعلوم در اعماق ائا عقب نشینی کرد. با گذشت زمان دیری نمانده بود که مانوه و یارانش به هدف خود که همانا آماده سازی جهان برای آمدن فرزندان ایلوواتار بود نایل شوند؛ با دیدن این موضوع حسادت ملکور برانگیخته شد و بازگشت تا نبرد دیگری بر سر سرنوشت آردا انجام دهد. در این زمان، زمین نبردی سهمگین میان قدرتهای جهان را شاهد بود و تغییرات زیادی در سطح آن در این زمان ایجاد شد. گفته شده که کوههای مه آلود در همین زمان سر بر آوردند. با این وجود والار، هرچند با مشقت فراوان و به کندی موفق به شکل دادند مجدد به جهان شدند. هرچند که هرچه آنها می ساختند توسط ملکور دستکاری و معیوب میشد.
طبیعت والار
به مانند الفها، آن دسته از والار که در ابتدای خلقت جهان به آن هبوط کردند، تا زمانی که جهان به پایان خود نرسد به آن وابسته اند. آنها نمیتوانند به تالارهای بی زمان ایلوواتار بازگردند.
با وجودیکه والار غالبا شکل فرزندان ایلوواتار را اختیار میکردند، به عنوان موجوداتی روحانی واضح است که آنها شکل فیزیکی ثابت و مشخصی نداشتند. با این وجود آنها میتوانستند به هر شکلی که اراده نمایند در بیایند و حتی هرگونه تجسم و تشکل فیزیکی را کنار نهاده و به صورت بدون شکل و نامرئی در آردا به سیر و سیاحت بپردازند.