آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والینوری (زبان الفهای والینور)

والینوری (زبان الفهای والینور)

والینوری، نام دیگر زبان کوئنیا است. زبان آن دسته از الدار که در والینور می زیستند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...