خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاروما (شیپور شکار اورومه)

والاروما (شیپور شکار اورومه)

والاروما نام شیپور مشهور اورومه، شکارچی والار بود.

درباره اله سار