و

وینگیلوت (کشتی ائارندیل)

وینگیلوت به معنی “گل کف” کشتی ائارندیل دریانورد بود، که ائارندیل سوار بر آن از دریای بزرگ گذشت و به والینور رفت. این کشتی توسط والار تقدیس شد و پس از آن در آسمان حرکت میکرد.

ویلیا (حلقه هوا)

عهد: ساخت آن ۱۵۹۰ د.د. پایان یافت و در ۳۰۲۱ د.س. الروند آنرا به غرب برد
ساخت: در اره گیون توسط کلبریمبور و میرداین (صنعتگران جواهرساز اره گیون) ساخته شد
تلفظ: vee’lya
معنی: احتمالا حلقه هوا
نام های دیگر: حلقه آبی رنگ، حلقه هوا، حلقه یاقوت کبود

ویلیا که آنرا حلقه هوا و حلقه یاقوت کبود نیز می نامند، یکی از سه حلقه الفها بود. این حلقه ابتدا توسط گیل-گالاد نگهداری میشد، ولی در زمان پایه گذاری قلمرو ریوندل، گیل-گالاد آنرا به الروند سپرد.

ویدوماوی (مادر الداکار اهل گوندور)

ویدوماوی، دختر ویدوگاویا، شاه رووانیون، با والاکار، پسر رومنداکیل دوم، پادشاه گوندور و سفیر پدرش در بارگاه ویدوگاویا ازدواج نمود و از او صاحب پسری شد که او را در میان مردمان شمال وینیتاریا می نامیدند و بعدها در گوندور الداکار نام گرفت. ویدوماوی نخستین خون غیر نومه نوری بود که وارد خاندان سلطنتی گوندور شد. این واقعیت بعدها به جنگ داخلی در خاندان سلطنتی گوندور انجامید.

ویدوگاویا (پادشاه خود خوانده رووانیون)

ویدوگاویا یکی از بزرگزادگان مردمان شمالی بود که بر مناطق مابین سیاه بیشه و رودخانه روانیگ حکومت میکرد. او از متحدان رومنداکیل دوم، شاه گوندور بود و پسر رومنداکیل، والاکار را به عنوان سفیر در بارگاه خود پذیرفت. سرانجام نیز والاکار با دختر ویدوگاویا به نام ویدوماوی ازدواج نمود.

وه آنتور (ماجراجوی بزرگ نومه نور)

وه آنتور یکی از بزرگترین دریانوردان دورانهای اولیه در تاریخ نومه نور است که در زمان پادشاهی تار-الندیل، چهارمین شاه نومه نور، هدایت کشتی شاه را بر عهده داشت. وه آنتور نخستین نومه نوری ها بود که در سفر بازگشت به سرزمین میانه موفق بود. او در ششصدمین سال دوران دوم با کشتی خود به نام انتولسه به لنگرگاههای خاکستری رسید.