ویلیا (حلقه هوا)

عهد: ساخت آن ۱۵۹۰ د.د. پایان یافت و در ۳۰۲۱ د.س. الروند آنرا به غرب برد
ساخت: در اره گیون توسط کلبریمبور و میرداین (صنعتگران جواهرساز اره گیون) ساخته شد
تلفظ: vee’lya
معنی: احتمالا حلقه هوا
نام های دیگر: حلقه آبی رنگ، حلقه هوا، حلقه یاقوت کبود

ویلیا که آنرا حلقه هوا و حلقه یاقوت کبود نیز می نامند، یکی از سه حلقه الفها بود. این حلقه ابتدا توسط گیل-گالاد نگهداری میشد، ولی در زمان پایه گذاری قلمرو ریوندل، گیل-گالاد آنرا به الروند سپرد.

درباره اله سار