و

واسا (نامی نولدوری برای خورشید)

واسا نامی است که نولدور به خورشید اطلاق میکردند. در متن سیلماریلیون، واسا، “قلب آتش” ترجمه شده است.

واریاگها (مردمان خاند)

اطلاعات بسیار کمی راجع به انسانهایی که در سرزمین خاند، در شرق موردور می زیستند در دست است. آنها در زمان جنگ حلقه با سارون متحد شدند و لشکر آنها در نبرد دشتهای په له نور جنگید.

واردامیر نولیمون (پادشاه نومه نور که این مقام را نپذیرفت)

واردامیر پسر الروس تار-مینیاتور بود که دومین پادشاه نومه نور قلمداد میشد. هنگامی که پادشاهی به او رسید، او از قبول تاج و تخت سر باز زد و با کناره گیری خود، پادشاهی به پسر او، تار-آماندیل رسید.

واردا النتاری (ملکه ستارگان)

عهد: نامیرا، پیش از آغاز جهان بوده است
نژاد: آینور
شاخه: والار (آراتار)
تلفظ: varda’ elenta’rree
معنی: واردا به معنی بلندمرتبه است و النتاری یعنی ملکه ستارگان
نام های دیگر: البریت
لقب: النتاری، گیلتونیل، برافروزنده، بانوی ستارگان، ملکه ستارگان، تینتاله

واردا، شه‌بانوی ستارگان، همسر مانوه، پادشاه آردا و بزرگترین ملکه های والار است. او بود که ستارگان را در آسمان قرار داد و لذا الدار در سرزمین میانه او را بسیار حرمت می نهند و او را البریت می نامند.

وانیار (مردمان اینگوه)

نژاد: الفها
معنی: مردمان بور (اشاره به موهای روشن این شاخه از الفها)
نام های دیگر: الفهای روشن، الفهای بور
یادداشت: وانیار کلمه جمع است، مفرد این کلمه وانیا و صفت نسبی آن وانیارین است

وانیار اولین الفهایی بودند که سفر بزرگ از کوئیوینن به سمت غرب را به اتمام رساندند و بزرگترین الفهای برین به شمار میروند. رهبر آنها اینگوه، لقب شاه برین الفها را یدک میکشد و بر تانیکوئتیل، پایین تر از تالارهای مانوه میزید.
همه وانیار سالهای قبل از آغاز دوران اول به والینور رفتند و هرگز هم آنجا را ترک نکردند. لذا هیچگاه در تاریخهای سرزمین میانه نامی از آنها برده نمیشود.