خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - ویدوگاویا (پادشاه خود خوانده رووانیون)

ویدوگاویا (پادشاه خود خوانده رووانیون)

ویدوگاویا یکی از بزرگزادگان مردمان شمالی بود که بر مناطق مابین سیاه بیشه و رودخانه روانیگ حکومت میکرد. او از متحدان رومنداکیل دوم، شاه گوندور بود و پسر رومنداکیل، والاکار را به عنوان سفیر در بارگاه خود پذیرفت. سرانجام نیز والاکار با دختر ویدوگاویا به نام ویدوماوی ازدواج نمود.

درباره اله سار